• Novice in obvestila

Novice in obvestila

        

NAVODILA O VPISU IN VPLAČILU NOVIH DELNIC IZDAJATELJA

FARME IHAN d.d., Ihan, Breznikova cesta 89, 1230 Domžale

Ta navodila določajo pravila vpisovanja in vplačevanja novih delnic izdajatelja FARME IHAN d.d., Ihan, Breznikova cesta 89, 1230 Domžale, matična številka 540369300, davčna številka: SI 31652514 (»Izdajatelj«), na podlagi sklepa št. 4 šestindvajsete skupščine Izdajatelja z dne 25.9.2017 o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi in denarnimi vložki, kot je vsebovan v notarskem zapisniku notarke Judite Učakar Rženičnik opr. št. SV 774/17 z dne 25.9.2017, objavljenem na spletnem naslovu www.ihan.si in spletni strani Izdajatelja, z izdajo najmanj 4.825.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic Izdajatelja (»Nove delnice«), po emisijski vrednosti 1 EUR za eno Novo delnico.

Upravičenci do vpisa in vplačila Novih delnic

V vpisu in vplačilu Novih delnic lahko sodeluje le oseba oziroma upnik, določen v točki 4.6. sklepa o povečanju osnovnega kapitala, in sicer Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6339620000 (»Vpisnik«).

Rok za vpis in vplačilo Novih delnic

Vpisovanje Novih delnic se bo pričelo dne 10.10.2017 in bo trajalo do vključno dne 13.10.2017.


Vpisno mesto in postopek vpisa

Vpisovanje Novih delnic bo potekalo v sejni sobi družbe Meso Kamnik d.d. na naslovu Podgorje, Korenova cesta 9, Kamnik, vsak delovni dan med 09:00 in 15:00 uro.

Vpis Novih delnic se izvrši z veljavno izpolnitvijo in podpisom vpisnega potrdila, kot je priložen k temu navodilu (Priloga 1), s strani zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca Vpisnika ter izročitvijo podpisanega vpisnega potrdila Izdajatelju. Izdajatelj bo osebi, ki bo za račun Vpisnika izpolnjevala in podpisovala vpisno potrdilo, izročil potrjen dvojnik vpisnega potrdila.

Oseba, ki bo za račun Vpisnika izpolnjevala in podpisovala vpisno potrdilo, se mora na vpisnem mestu Izdajatelju izkazati z osebnim dokumentom in (če gre za pooblaščenca) z originalnim pooblastilom Vpisnika, ki ga izroči Izdajatelju.

Z izpolnitvijo in podpisom vpisnega potrdila Vpisnik potrjuje, da je seznanjen in soglaša s temi navodili.

Vpisno potrdilo, ki Izdajatelju ne bo izročeno najpozneje dne 13.10.2017, ne bo veljavno. V kolikor bo Vpisnik izpolnjeno in podpisano vpisno potrdilo poslal po pošti, mora vpisno potrdilo na naslov Izdajatelja prispeti najpozneje dne 13.10.2017, da bi bilo veljavno (skupaj z originalnim pooblastilom, če bo vpisno potrdilo za račun Vpisnika podpisal pooblaščenec).


Vplačilo Novih delnic

Hkrati s podpisom vpisnega potrdila je dolžan Vpisnik vplačati prodajno vrednost vpisanih Novih delnic v višini emisijskega zneska ene Nove delnice (1 EUR), pomnoženega s številom vpisanih Novih delnic s strani Vpisnika.

Vplačilo vpisanih Novih delnic Vpisnik izvrši tako, da na transakcijski račun Izdajatelja IBAN št. SI56 0230 0001 7661 290, odprt pri Novi Ljubljanski Banki d.d., nakaže znesek v višini 25.000 EUR in z Izdajateljem veljavno sklene pravni posel v vsebini, ki ustreza osnutku Pogodbe o konverziji terjatev v poslovne deleže (Priloga 2), s katero Vpisnik svoje denarne terjatve, ki so predmet stvarnega vložka in so navedene v vpisnem potrdilu, odstopi (cedira) Izdajatelju.


Kontaktni podatki za pojasnila:

Veronika Ermenc

e-mail: veronika.ermenc@gmail.com

GSM : 041 602 351
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani