Okoljska politika

IPPC direktiva in Farme Ihan - KPM d.o.o..

Zavezanost okoljski politiki

V družbi Farme Ihan - KPM d.o.o. smo se odločili in zavezali, da razvoj in nenehno izboljševanje kakovosti, vključno z odgovornim ravnanjem do okolja, predstavlja ključni del v poslovni uspešnosti podjetja. Zato smo pripravili Poslovnik kakovosti in ravnanja z okoljem. V njem je zapisano zagotavljanje kakovosti in odgovorno ravnanje do okolja, upoštevajoč pričakovanja kupcev, zakonska določila, mednarodna standarda ISO 9001 in ISO 14001 ter izpolnjevanje politike kakovosti in okoljske politike.

Poslovnik kakovosti in ravnanja z okoljem je tako obvezujoči dokument za vse zaposlene. Vse pobude in predloge zaposlenih o morebitnih spremembah, ki bi pomenile večjo operativnost in učinkovitost zagotavljanja kakovosti in ravnanja z okoljem, sprejema skrbnik sistema in jih po odobritvi s strani direktorja vnaša kot spremembe ali dopolnila v poslovnik kakovosti.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Pri snovanju politike kakovosti in ravnanja z okoljem nas je vodila želja v razvoj farme, ki bo dosegala najboljše rezultate v kontinuirani proizvodnji prašičev z lastnim selekcijskim programom ob optimalni uporabi preventivnih in zdravstveno zaščitnih sredstev, z minimalno možno obremenitvijo okolja, ki upošteva zakonsko določene meje in z razvojem reje in tehnologij, ki bodo upoštevale načela trajnostnega razvoja. Pri tem nam je izhodišče zavezanost v izpolnjevanju nacionalne in evropske regulative o reji prašičev in varovanju okolja ter upoštevanje mnenj zainteresirane javnosti. Vodstvo je zavezano stalno zmanjševati negativne vplive naših dejavnosti na okolje, s poudarkom na odgovornem ravnanju pri izpustih v vodotoke, zrak, racionalni rabi energentov, ravnanju z odpadki in izboljševanju delovnega okolja.

Politiko kakovosti glede primernosti pregledujemo v okviru vodstvenega pregleda. Politika kakovosti in okoljska politika je s tem poslovnikom dosegljiva tudi zainteresirani javnosti. Vsakemu, ki bo izrazil zanimanje, je na voljo Poslovnik kakovosti in ravnanja z okoljem na Farmah Ihan KPM. Vodstvo pa svoje usmeritve na področju ravnanja z okoljem predstavlja tudi v javnih medijih.

IPPC in Farme Ihan - KPM d.o.o..

Farme Ihan - KPM imajo med svojimi enotami štiri zavezance za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje po IPPC direktive, med njih spadata dve farmi za vzrejo prašičevi in dve klavnici.

Farma Ihan - KPM je obstoječa IPPC naprava za intenzivno rejo prašičev pitancev z več kot 2000 mesti (klasifikacija 6.6.b po Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur.1. RS, št. 97/04) – IPPC uredba) in rejo plemenskih svinj z več kot 750 mest (klasifikacija v IPPC uredbi - 6.6.c). Ima podaljšano prehodno obdobje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja do 31.12.2009. Farma zahteve večinoma izpolnjuje, v naslednjih letih pa je v načrtu rekonstrukcija, s katero bomo farmo Ihan prilagodili vsem preostalim zahtevam IPPC uredbe. V letu 2007 bomo dopolnili sedanjo čistilno napravo s stopnjo za odstranjevanje hranil iz odpadne vode (predvsem dušika in fosforja), kar nam bo omogočilo priključitev na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik.

Farma Klinja vas je obstoječa IPPC naprava, ko so jo zgradili (v osemdesetih letih) je imela teoretično letno kapaciteto 30.000 pitancev (105 kg). Po zaključku prenove v letu 2005, z namenom prilagoditve vseh faz proizvodnje IPPC direktivi pa ima farma letno proizvodnjo 60.000 pujskov (25 kg). Farma po IPPC direktivi ustreza ’napravi za intenzivno rejo plemenskih svinj z več kot 750 mesti’ (6.6.c). Teoretična kapaciteta farme je 3.256 mest za plemenske svinje ter 450 mest za mladice.

Farma Pristava je obstoječa IPPC naprava, po IPPC uredbi ustreza ’napravi za intenzivno rejo plemenskih svinj z več kot 750 mesti’ (6.6.c) in ’napravi za intenzivno rejo prašičev pitancev (težjih od 30 kg) z več kot 2.000 mesti’ (6.6.b). Teoretična kapaciteta farme je 1.658 mest za plemenske svinje ter 7.212 mest za prašiče pitance. Farma Pristava je trenutno v rekonstrukciji, po kateri bo izpolnjevala vse zahteve IPPC direktive. Z rekonstrukcijo bomo predvidoma zaključili v tretjem četrtletju leta 2007.

Po IPPC direktivi sta zavezanca tudi klavnici MPR-Šentjur d.o.o. in Meso Kamnik d.d..
© Farme Ihan d.d., Vse pravice pridržane!
izdelava spletnih strani